Mediacje

Co to jest mediacja?

Mediacja jest dobrowolną i poufną metodą rozwiązywania sporów, w której dąży się do znalezienia porozumienia między stronami. Porozumienie mediacyjne wypracowane przez strony w obecności mediatora jest akceptowalne i satysfakcjonujące dla obu stron konfliktu.

Jaki jest cel mediacji?

Celem mediacji jest doprowadzenie do ugody w konflikcie, która będzie satysfakcjonująca dla obu stron.

Kim jest mediator?

Mediator jest osobą neutralną oraz bezstronną i pomaga obu stronom w komunikacji i osiągnięciu porozumienia.

Rodzaje mediacji:

 

Mediacje cywilne- spory sąsiedzkie; roszczenia o zapłatę; spory między instytucjami, a petentami, jak również pomiędzy przedsiębiorcami oraz klientami; spory dotyczące podziału majątku dorobkowego oraz wszelkie inne spory mogące być przedmiotem wniesienia sprawy do Sądu Cywilnego

Mediacje gospodarcze- spory pomiędzy podmiotami gospodarczymi odnoszące się np. do naruszania bądź niewłaściwego wykonywania zobowiązań wynikających z umowy; spory dotyczące praw autorskich; nieuczciwej konkurencji oraz wszystkie te spory, które właściwość sądową lokują w Sądzie Gospodarczym

Mediacje rodzinne- spory prowadzone między małżonkami, partnerami na tle okołorozwodowym, rodzicielskim, finansowym, alimentacyjnym, ustalenia kontaktów z dzieckiem – współtworzenie planów wychowawczych, konflikty międzypokoleniowe

Zalety mediacji:

 

 • zwiększa gwarancję usunięcia na trwałe konfliktu, do jakiego
  doszło pomiędzy stronami,
 • pozwala wypracować stronom akceptowalne rozwiązania problemu,
 • dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań,
 • zapewnia stronom możliwość decydowania o jej ostatecznym wyniku,
 • zapewnia równorzędną pozycję dla wszystkich stron konfliktu lub sporu,
 • pozwala spojrzeć na spór z innej perspektywy,
 • skłonić strony do rozważenia problemu z punktu widzenia drugiej strony,
 • zaspokaja potrzebę opowiedzenia o swoich krzywdach, doznanym
  poczuciu niesprawiedliwości,
 • zapewnia wyższą skuteczność realizowania porozumień, ponieważ strony,
  które same je wypracowały,
  czują się także odpowiedzialne za ich wykonanie, przyczynia się do skrócenia okresu trwania postępowania sądowego,
 • przyczynia się do zmniejszenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym.

 

Zasady obowiązujące w mediacji:

 • Gotowość do ugody

Strony poprzez przystąpienie do mediacji
wyrażają wolę zawarcia porozumienia w konflikcie,

 • Dobrowolność

Strony dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym
(zgoda ta może być cofnięta na każdym etapie trwania mediacji przez każdą ze stron)
oraz dobrowolnie wypełniają przyjęte na siebie zobowiązania,

 • Bezstronność

Strony mediacji mają równe prawa i powinny być traktowane jednakowo,
mediator jako strażnik procedury mediacyjnej, nie staje po żadnej stronie,

 • Poufność

Przebieg postępowania mediacyjnego objęty jest tajemnicą przez strony oraz mediatora,

 • Nieformalność

Spotkania mediacyjne prowadzone są w przyjaznych warunkach i nie są sporządzane z
ich przebiegu żadne relacje oraz nie są udostępniane wypowiedzi stron,

 • Szacunek

Mediator dba o wzajemne poszanowanie godności stron
i umożliwia im odnoszenie się do siebie z szacunkiem,

 • Działanie w dobrej wierze

Strony zobowiązane są do mówienia prawdy i niemanipulowania,

 • Satysfakcja obydwu stron

Żadna ze stron nie może odejść od mediacji z poczuciem krzywdy.

 

CERTYFIKOWANA FIRMA

A&P Consulting

Skontaktuj Się z nami

A&P CONSULTING

ul. Kazimierza Wielkiego 3
65-001 Zielona Góra

biuro@consulting-ap.pl

tel. 602 210 107

NIP: 9730821211

REGON: 369850050

Rejestr Agencji Zatrudnienia: 19352

Rejestr Instytucji Szkoleniowych:
2.08/00050/2018

Posiadamy certyfikat jakości: ISO 9001:2015